Vild kalabalik på senaste kommunstyrelsemötet! | Sverigedemokraterna i Åstorp

Vild kalabalik på senaste kommunstyrelsemötet!

RO/14071

Vild kalabalik på senaste kommunstyrelsemötet den 9 april 2014

 

Socialdemokrater och centerpartister har en hemmagjord tolkning av vad jäv är. De vet inte när och hur jäv kan användas. Inte heller tycks de veta, hur kommunens nya etikdoku­ment skall användas.

 

Tragikomiskt

I bästa fall kan man kalla det senaste kommunstyrelsesammanträdet för tragikomiskt. I kallelsen stod, att punkten 5 på dagordningen gällde information om Pontus Pålssons påstådda uppträdande när han tar kontakt med kom­mun­­­­­an­ställda.  Previas rapport och övriga handlingar med olika anklagelser mot Pontus Pålsson hade bifogats. Jag tyckte det hela var som en dålig parodi på en folkdemokratisk uppvisning.  (Förtydligande: Previa är ett privat konsultföretag, som tydligen sysslar med psykosociala utredningar. Hur höga dessa konsultkostnader var, framgick inte av tillgängliga handlingar.)

 

Tramp på ömmas tår

Jag har en mångårig erfarenhet av hur både politiker och anställda i Åstorps kommun ibland har problem att sanningsenligt svara på frågor, som är besvärande för dem. Som jag upplever den alltmer tillspetsade situationen med Pontus Pålssons frågor är, att han gång på gång trampar på ömma tår. Det kan gälla detaljfrågor såsom diarieföring, korrekt beslutsunderlag, få fram begärt material inom rimlig tid osv. Men det kan också handla om större frågor som varför man inte vid Kvidinge station kunde få en planskild korsning, sättet att upphandla både Kvidinge station och Kamelryggen m.m. Ingen har alltid rätt, men kommunledningen har mycket ofta haft fel, vilket jag också påtalat.

 

 

Punkt nr 5 på dagordningen

För att återgå till kommunstyrelsemötet. När ordföranden, kommunalrå­det Ronny Sandberg, kom till punkt 5 och informerade om att Previas muntliga föredragning­ skulle ha samma innehåll som den, som bifogats. Därefter beordrade han Pontus Pålsson att lämna sammanträdes­rum­met på grund av jäv. Jag blev väldigt förvånad. Jäv i ett informations­ärende?? Pontus Pålsson blev lika förvånad som jag och väg­rade lämna rummet.  Han begärde då att få veta, efter vilken paragraf i kommunallagen han ansågs vara jävig. Pontus Påls­son fick inget konkret svar, utan ordföranden Ronny Sandberg blev mycket upprörd och rödare och rödare i ansiktet och krävde gång på gång, att Pontus Pålsson omedelbart skulle lämnas sammanträdesrummet och att det var olämpligt att Pålsson stannade kvar. Adrenalinet rusade omkring i majoriteten; herr ordföranden, Ronny Sandberg, begärde ajournering och vi, som inte tillhörde den styrande majoriteten av socialdemokrater och centerpartister, gick ut. Kvar blev däremot alla tillkallade tjänstemän och pri­va­ta konsul­ter. De tillhörde tydligen majoriteten?

 

Efter en stund kom herr ordföranden Sandberg ut och krävde åter att Pontus Pålsson skulle hålla sig borta från sammanträdet då hans påstådda angrepp på olika tjänstemän skulle diskuteras. Med all rätt, anser jag, vägrade Pontus Påls­son åter att lyda herr ordförandens lagstridiga befallning. Styrelsemötet åter-upp­togs och herr ordfö­randen strök då punkten 5 från dagordningen. Och hela tiden stöddes herr ordförandens ilskna och lagstridiga krav av bl.a. kommun­full­mäk­ti­ges ordförande, av f.d. herr kommunal­rådet och av kommunstyrelsens förste vice ordförande (centerpartiet) medan jag ansåg, att Pontus Pålsson handlade korrekt.

 

Jag avslutar med en mycket enkel och rak fråga till dem, som styr i Åstorp, nämligen

  1. Per- Arne Håkansson (S) kommunfullmäktiges ordförande och riksdagskandidat för socialdemokraterna
  2. Ronny Sandberg (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen
  3. Hans-Ingvar Jönsson (C) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
  4. Jan Nilsson (S) f.d. kommunalråd

 

Varför anser ni att makt är detsamma som rätt?

 

Som vanligt fanns det förslag, som inte kunde accepteras och SD lämnade in fem skriftliga reservationer.

 

Rolf Ottosson