Till Medborgarnämndens ordförande | Sverigedemokraterna i Åstorp

Till Medborgarnämndens ordförande

Åstorp den 7 november 2007

MISSBRUK AV HEMLIGSTÄMPELN

Efter senaste sammanträdet i Medborgarnämnden har det kommit till vår kännedom att två skrivelser, undertecknade Jan Nilsson och Gunilla Karlsson, under en tid varit hemligstämplade.

Skrivelserna är ställda till generaldirektören för Migrationsverket samt till ministrarna för Socialdepartementet och Integrations- och jämställdhets-departementet.

Att jag nu bifogar båda handlingarna beror på att våra representanter/ledamöter i Medborgarnämnden ställde befogade frågor vilka ifrågasatte sekretessbeslutet rörande nämnda handlingar. Dessa frågor ledde till att hemligstämpeln omgående upphävdes!

Jag anhåller därför om fullmäktiges tillstånd att till Medborgarnämndens ordförande få ställa följande frågor:

1) Vad föranledde sekretessbeslutet rörande nämnda handlingar ?

( med hänvisning till lagtext)

2) Vad föranledde upphävandet av sekretessbeslutet vid nämndens sammanträde?

3) Hur mycket har till Åstorps kommun av Migrationsverket utbetalats för de fyra asylsökande barnens omhändertagande ?

4) Hur mycket har inte utbetalats i samma ärende ?

5) Den 29 oktober antog en majoritet i KF ett avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 120 asylsökande. Är det Migrationsverk vars ”förfarande upprör ledningen i Åstorps kommun” ej inblandat/berört av denna kommande verksamhet?

6) Borde inte dessa, då hemligstämplade, handlingar ang den ekonomiska konflikten mellan parterna ha delgivits KF s ledamöter före beslut om nytt avtal ?

7) Eller var det rent ut sagt så att det var just den informationen som den ”upprörda kommunledningen” inte ville att ledamöter, media och allmänhet skulle ha ?

Tony Wiklander

Sverigedemokraterna

Läs även HDs artikel efter SD avslöjande.

http://hd.se/astorp/2007/11/09/kommunen-riskerar/