Sverigedemokraternas handlingsprogram för Åstorps kommun | Sverigedemokraterna i Åstorp

Sverigedemokraternas handlingsprogram för Åstorps kommun

TRYGGHETSBOENDE FÖR ÄLDRE
Som ett komplement till den tyngre vården med stort omvårdnadsbehov vill vi, i likhet med Örkelljunga, att Åstorp inrättar boende för pigga äldre med litet eller obefintligt behov av vård/omsorg. Här kan den äldre få känna trygghet i form av gemensam matsal, umgänge med andra i relativt god hälsa och ändå en självständighet i sin tillvaro.

Vidare vill vi förbättra stödet för anhörigvårdare som gör en stor insats med vård i hemmen för sjuka eller handikappade.

Sverigedemokraterna vill: genom i första hand omfördelning av vårdplatser skapa en avdelning för äldre med litet vårdbehov.
Förbättrat stöd till anhörigvårdare i hemmen.

ETT NYTT BADHUS I ÅSTORP
Efter 25 år sedan vårt gamla badhus stängdes har vi, trots halva löften genom åren, ännu inte sett några planer på ett nytt. För några år sedan skrev mer än 10% av Åstorps valberättigade invånare under ett krav på folkomröstning angående kravet på ett nytt badhus.

Majoriteten valde att bygga ett kulturhus istället. Det ser vi knappast som ett alternativ till ett badhus med simhall.

Sverigedemokraterna vill: att planering och byggnation av ett badhus med simhall budgeteras och förverkligas under valperioden 2007 -2010.

INGA AVTAL MED INTEGRATIONSVERKET
Majoritetspartierna i fullmäktige har skrivit under avtal med Integrationsverket om mottagande av invandrare i huvudsak grundat på den s k amnesti som regeringen beviljat bl a illegala invandrare vilka lyckats hålla sig undan avvisning under några år.

Genom den extrema invandringspolitik som förs i Sverige utarmas våra sociala system, sjukvård och övrig samhällsservice. Allt färre skattebetalare får försörja växande skaror med långvariga bidragsberoenden.

Sverigedemokraterna vill: att Åstorps kommun säger upp avtal med Integrationsverk och andra statliga instanser om utökat mottagande av invandrare med försörjningsbehov. Regering och riksdag bör själv ta det fulla ekonomiska ansvaret för sin invandringspolitik. Det ansvaret skall inte vältras över på kommunerna.

KRIMINALITETEN EN ÖDESFRÅGA
Den alltmer hänsynslösa kriminaliteten där mord, våldtäkter, misshandel och väpnade rån numera är vardagsmat är ett förfärande gissel som bit för bit tar ifrån oss all trygghet. De nu-varande riksdagspartierna håller många tal om problemen de själva skapat allt medan myndigheterna tappar kontrollen över utvecklingen. I de växande invandringsghettona blir kriminalitet en norm att leva efter för 10000-tals rotlösa ungdomar. Polis och åklagare drunknar i ett träsk av ouppklarade brott medan brottsoffrens situation är klart underordnad de kriminellas intressen av rättssäkerhet.

Sverigedemokraterna kräver: att polisbemanning och/eller kommunalt finansierad bevakning dygnet om skall finnas i kommunen.

ÄR ÅSTORP EN AVSTJÄLPNINGSPLATS FÖR KEMIKALIEAVFALL?
Ett avtal har gjorts med Åstorps kommun där ett företag betalat pengar till kommunen för att få göra sig av med ca 10000 ton blandat natriumsulfat, slam från reningsverk samt annat okänt innehåll. Detta läggs nu i bullervallar. Någon konsekvensbeskrivning för framtida påverkan på miljön finns ej.

Sverigedemokraterna vill: att upplag och deponering inom kommunen av dylikt avfall skall underställas en ingående miljögranskning och konsekvensbeskrivning. I synnerhet rörande påverkan på grundvattnet vid eventuell urlakning av nämnda kemikalier.

KOMMUNAL LEDNING MED KRYMPANDE DEMOKRATI
Kommunfullmäktige är det högsta organet i kommunen. Ledamöterna är också direkt utsedda av väljarna. Fullmäktige borde därför ha största betydelsen i politisk mening. Tyvärr förhåller det sig tvärtom. Fullmäktige är en formalitet. Besluten fattas på andra håll.

Den nuvarande majoriteten har bestämt att en omorganisation skall göras. Bl a likvideras Kultur- och Fritidsnämnden, en väl fungerande organisation som har den mesta kontakten med allmänheten av alla kommunala instanser.

Ett Medborgarkontor skall byggas och förses med tjänster, något som påminner om de stads-delsnämnder som många kommuner nu vill avveckla.

Den sammanlagda följden av en dyr omorganisation blir mer byråkrati, en liten klick reella beslutsfattare och ett än mer maktlöst fullmäktige.

Sverigedemokraterna vill: att nämnda omorganisation läggs på is tills ett nyvalt kommunfullmäktige får yttra sig i frågan samt att Kultur-Fritidsnämnden blir kvar i sin nuvarande omfattning.