PROJEKT ”INTEGRATION GENOM ARBETE” INGET FÖR FULLMÄKTIGE ? | Sverigedemokraterna i Åstorp

PROJEKT ”INTEGRATION GENOM ARBETE” INGET FÖR FULLMÄKTIGE ?

Till

Kommunstyrelsens

Ordförande

Vid kommunstyrelsen sammanträde 7 januari 2009 kommer ett ärende upp

vilket, i samma forum, behandlats senast 5 september 2007. Det handlar om hur socialbidragstagande invandrare skall ”kompetensutvecklas under den tid som är disponibel efter den dagliga SFI-utbildningen”. I det syftet skall man (2007)ansöka om EU-pengar. Fullmäktige tillfrågas inte.

50 asylinvandrade från fyra kommuner skall deltaga. Av dessa skall 10 vara Åstorps andel.

Finansieringen utgörs nu(2009) av beviljade EU-medel. Totalt skall projektet kosta 12-13 miljoner kronor under tre år. Något oklart anges kommunens andel av kostnaderna till 65%, men denna andel anges, lika oklart, närmast som ett nollsummespel.

När jag under ärendets gång får klart för mig att man inte heller nu avser att tänker ta ärendet till kommunfullmäktige lägger jag ett yrkande att så skall ske. Detta möter ett kraftigt motstånd från en dominant ledamot i KS och avslås sedan.

Med anledning därav samt vår generella inställning att ärenden av vikt och betydelse för Åstorps kommuninvånare skall behandlas av vårt högsta beslutande organ anhåller jag därför om fullmäktiges tillstånd att till KS ordförande få ställa följande frågor:

Vad blir Åstorps kommuns kostnader, i pengar eller i tjänster, för ovan nämnda projekt ?
Det talas i handlingarna om ett avtalsförslag mellan kommunen och Ulf Pethö Consulting. Här föreligger sannolikt konsultkostnader. För vad och hur mycket?
Av deltagarna förväntas 90% efter projektet försörja sig själva (med brasklappen ”eller genomföra vidare studier”) Hur realistisk anser ordföranden en sådan bedömning vara ? (frågan ställs mot bakgrund av alla aktuella varsel och nedskärningar)
Som orsak att inte ta upp ärendet i fullmäktige angav en ledamot ”att det brukar vi inte göra med sådana ärenden”. Anser ordföranden att detta är en bra och vägledande princip?

För Sverigedemokraterna

Tony Wiklander