Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 135

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

Anton Holmberg

Gruppledare i SD Åstorp

anton.holmberg@sd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ” AB jordförbättringar” upp i rök och dimma.

  Av Admin den 26 januari, 2007
  0
  0

  På förekommen anledning vill undertecknad få klarhet situationen med, troligen, Åstorps kommun största miljöskandal i modern tid.

  Historik: Sedan jag fått kännedom om att kommunen var tydligt och varnad för att göra överenskommelser med rubricerade företag, t o m av kommunfullmäktiges ordförande.
  Begärde jag under hösten 2006 i kommunstyrelsen information om prognos ang situationen med avtal om bullervallar. Svaren var att avtalsbrott begåtts av företaget men att situationen var under kontroll.
  Noteras kan att moderaterna var påtagligt passiva i debatten genom att lamt beklaga utvecklingen.

  I en frågestund som avhölls mellan mig och KS-ordföranden under hösten 2006 (augusti ?) framgår att jag dels sökte förslag till åtgärder emot en uppseglande miljöskandal dels ställde frågor omkring processen emellan kommunen och nämnda företag.
  Den väsentliga frågan jag ställde var dock var ansvaret i kommunen ligger om detta företag skulle försvinna av en eller annan anledning.

  På dessa frågor gavs svaret i sammanfattning att åtgärder nu vidtages samt att hela processen var ett tjänstemannaärende på delegation. Således ingen politiker inblandad.
  Jag återkommer därför till kommunfullmäktige med anhållan om att till kommunstyrelsens ordförande få ställa följande fråga:

  Med tanke på att “ab jordförbättringar” nu förefaller att ha försvunnit är min enkla fråga.
  Vem i kommunledningen tar det ekonomiska och politiska ansvaret i det läge som uppstått ?

 • Fråga till kommunstyrelsen

  Av Admin den 24 oktober, 2006
  0
  0

  Åstorp den 24 oktober 2006

  SÄKERHETSKONTROLLER VID NYANSTÄLLNINGAR ?

  Erhöll uppgifter från media angående en tidigare dömd politiker.
  På förekommen anledning vill jag därför ha följande frågor besvarade av den/de ansvariga för Åstorps policy vid nyanställning.

  a) Hur sker vandelskontroll i samband med rekrytering och nyanställning vid t ex Åstorps sociala sektor ?

  b) Görs, i tveksamma fall, kontroller med rikspolisens belastningsregister ?

  c) görs identitetskontroller ?

 • Valet

  Av Admin den 3 oktober, 2006
  0
  0

  För första gången i historien ställde Sverigedemokraterna upp i kommunvalet i Åstorp.
  Resultatet väntade inte på sig. Med 9,23 % eller ca 700 röster är vi kommunens tredje största parti med 3 mandat.
  Och med det vill vi tacka alla som gav sitt stöd.

 • Sverigedemokraternas handlingsprogram för Åstorps kommun

  Av Admin den 4 augusti, 2006
  0
  0

  TRYGGHETSBOENDE FÖR ÄLDRE
  Som ett komplement till den tyngre vården med stort omvårdnadsbehov vill vi, i likhet med Örkelljunga, att Åstorp inrättar boende för pigga äldre med litet eller obefintligt behov av vård/omsorg. Här kan den äldre få känna trygghet i form av gemensam matsal, umgänge med andra i relativt god hälsa och ändå en självständighet i sin tillvaro.

  Vidare vill vi förbättra stödet för anhörigvårdare som gör en stor insats med vård i hemmen för sjuka eller handikappade.

  Sverigedemokraterna vill: genom i första hand omfördelning av vårdplatser skapa en avdelning för äldre med litet vårdbehov.
  Förbättrat stöd till anhörigvårdare i hemmen.

  ETT NYTT BADHUS I ÅSTORP
  Efter 25 år sedan vårt gamla badhus stängdes har vi, trots halva löften genom åren, ännu inte sett några planer på ett nytt. För några år sedan skrev mer än 10% av Åstorps valberättigade invånare under ett krav på folkomröstning angående kravet på ett nytt badhus.

  Majoriteten valde att bygga ett kulturhus istället. Det ser vi knappast som ett alternativ till ett badhus med simhall.

  Sverigedemokraterna vill: att planering och byggnation av ett badhus med simhall budgeteras och förverkligas under valperioden 2007 -2010.

  INGA AVTAL MED INTEGRATIONSVERKET
  Majoritetspartierna i fullmäktige har skrivit under avtal med Integrationsverket om mottagande av invandrare i huvudsak grundat på den s k amnesti som regeringen beviljat bl a illegala invandrare vilka lyckats hålla sig undan avvisning under några år.

  Genom den extrema invandringspolitik som förs i Sverige utarmas våra sociala system, sjukvård och övrig samhällsservice. Allt färre skattebetalare får försörja växande skaror med långvariga bidragsberoenden.

  Sverigedemokraterna vill: att Åstorps kommun säger upp avtal med Integrationsverk och andra statliga instanser om utökat mottagande av invandrare med försörjningsbehov. Regering och riksdag bör själv ta det fulla ekonomiska ansvaret för sin invandringspolitik. Det ansvaret skall inte vältras över på kommunerna.

  KRIMINALITETEN EN ÖDESFRÅGA
  Den alltmer hänsynslösa kriminaliteten där mord, våldtäkter, misshandel och väpnade rån numera är vardagsmat är ett förfärande gissel som bit för bit tar ifrån oss all trygghet. De nu-varande riksdagspartierna håller många tal om problemen de själva skapat allt medan myndigheterna tappar kontrollen över utvecklingen. I de växande invandringsghettona blir kriminalitet en norm att leva efter för 10000-tals rotlösa ungdomar. Polis och åklagare drunknar i ett träsk av ouppklarade brott medan brottsoffrens situation är klart underordnad de kriminellas intressen av rättssäkerhet.

  Sverigedemokraterna kräver: att polisbemanning och/eller kommunalt finansierad bevakning dygnet om skall finnas i kommunen.

  ÄR ÅSTORP EN AVSTJÄLPNINGSPLATS FÖR KEMIKALIEAVFALL?
  Ett avtal har gjorts med Åstorps kommun där ett företag betalat pengar till kommunen för att få göra sig av med ca 10000 ton blandat natriumsulfat, slam från reningsverk samt annat okänt innehåll. Detta läggs nu i bullervallar. Någon konsekvensbeskrivning för framtida påverkan på miljön finns ej.

  Sverigedemokraterna vill: att upplag och deponering inom kommunen av dylikt avfall skall underställas en ingående miljögranskning och konsekvensbeskrivning. I synnerhet rörande påverkan på grundvattnet vid eventuell urlakning av nämnda kemikalier.

  KOMMUNAL LEDNING MED KRYMPANDE DEMOKRATI
  Kommunfullmäktige är det högsta organet i kommunen. Ledamöterna är också direkt utsedda av väljarna. Fullmäktige borde därför ha största betydelsen i politisk mening. Tyvärr förhåller det sig tvärtom. Fullmäktige är en formalitet. Besluten fattas på andra håll.

  Den nuvarande majoriteten har bestämt att en omorganisation skall göras. Bl a likvideras Kultur- och Fritidsnämnden, en väl fungerande organisation som har den mesta kontakten med allmänheten av alla kommunala instanser.

  Ett Medborgarkontor skall byggas och förses med tjänster, något som påminner om de stads-delsnämnder som många kommuner nu vill avveckla.

  Den sammanlagda följden av en dyr omorganisation blir mer byråkrati, en liten klick reella beslutsfattare och ett än mer maktlöst fullmäktige.

  Sverigedemokraterna vill: att nämnda omorganisation läggs på is tills ett nyvalt kommunfullmäktige får yttra sig i frågan samt att Kultur-Fritidsnämnden blir kvar i sin nuvarande omfattning.