Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 133

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

Anton Holmberg

Gruppledare i SD Åstorp

anton.holmberg@sd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Till Medborgarnämndens ordförande

  Av Admin den 11 november, 2007
  0
  0

  Åstorp den 7 november 2007

  MISSBRUK AV HEMLIGSTÄMPELN

  Efter senaste sammanträdet i Medborgarnämnden har det kommit till vår kännedom att två skrivelser, undertecknade Jan Nilsson och Gunilla Karlsson, under en tid varit hemligstämplade.

  Skrivelserna är ställda till generaldirektören för Migrationsverket samt till ministrarna för Socialdepartementet och Integrations- och jämställdhets-departementet.

  Att jag nu bifogar båda handlingarna beror på att våra representanter/ledamöter i Medborgarnämnden ställde befogade frågor vilka ifrågasatte sekretessbeslutet rörande nämnda handlingar. Dessa frågor ledde till att hemligstämpeln omgående upphävdes!

  Jag anhåller därför om fullmäktiges tillstånd att till Medborgarnämndens ordförande få ställa följande frågor:

  1) Vad föranledde sekretessbeslutet rörande nämnda handlingar ?

  ( med hänvisning till lagtext)

  2) Vad föranledde upphävandet av sekretessbeslutet vid nämndens sammanträde?

  3) Hur mycket har till Åstorps kommun av Migrationsverket utbetalats för de fyra asylsökande barnens omhändertagande ?

  4) Hur mycket har inte utbetalats i samma ärende ?

  5) Den 29 oktober antog en majoritet i KF ett avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 120 asylsökande. Är det Migrationsverk vars ”förfarande upprör ledningen i Åstorps kommun” ej inblandat/berört av denna kommande verksamhet?

  6) Borde inte dessa, då hemligstämplade, handlingar ang den ekonomiska konflikten mellan parterna ha delgivits KF s ledamöter före beslut om nytt avtal ?

  7) Eller var det rent ut sagt så att det var just den informationen som den ”upprörda kommunledningen” inte ville att ledamöter, media och allmänhet skulle ha ?

  Tony Wiklander

  Sverigedemokraterna

  Läs även HDs artikel efter SD avslöjande.

  http://hd.se/astorp/2007/11/09/kommunen-riskerar/

 • kommunal folkomröstning om flyktingmottagande

  Av Admin den 8 november, 2007
  0
  0

  Åstorp 25 oktober 2007

  Motion angående kommunal folkomröstning om flyktingmottagande

  Trots att en majoritet av den svenska befolkningen hela tiden varit emot det, så har den svenska regeringen, sedan år 1980, delat ut permanenta uppehållstillstånd till nästan 1 miljon utlänningar. Färre än 10% av dessa har varit flyktingar enligt Genevékonventionen. Denna massinvandring har orsakat enorma kostnader för det svenska samhället, pengar som istället hade kunnat användas till förbättra den svenska välfärden och till att hjälpa verkligt nödställda flyktingar i deras närområden. Den har också gett upphov till stora gruppmotsättningar och en eskalerande brottslighet, med en kraftigt minskad trygghetskänsla bland medborgarna som följd.

  En rad undersökningar, från bland annat integrationsverket och Svenska kommunförbundet, visar att det statliga stödet som syftar till att kompensera kommunerna för de merkostnader som ”flykting”mottagandet åsamkar dem under de 3,5 första åren, är för lågt. ”Flykting”mottagandet är alltså redan från början en förlustaffär, men de stora kostnaderna uppstår när det statliga stödet upphör. Även efter 10-20 års vistelse i Sverige är invandrarnas sysselsättningsgrad i genomsnitt 15-20% lägre än svenskarnas och andelen invandrare som är beroende av socialbidrag är fyra gånger högre än bland den infödda befolkningen. Dessa faktorer tillsammans med alla andra kostnader som kulturkrockar och integrationsproblem för med sig gör att kommunens kostnader för ”flykting”mottagandet på längre sikt riskerar att bli helt förödande. ”Flykting”mottagandet medför troligtvis också en sekundärinvandring till kommunen av ”flyktingarnas” släktingar och landsmän, vilket riskerar att ytterligare förstärka problemen.

  I brottsförebyggande rådets senaste undersökning kring invandrares brottslighet, Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet, Rapport 2005:17, kan man läsa att hela 12% av den första generationens invandrare är brottslingar. Överrepresentationen blir dessutom större ju grövre brott det handlar om. Enligt rapporten är det t ex 5 gånger vanligare att utlandsfödda personer gör sig skyldiga till våldtäkt jämfört med personer med svenska föräldrar och 4,2 gånger vanligare att utlandsfödda personer gör sig skyldiga till mord eller dråp. Överrepresentationen lever dessutom kvar bland invandrarnas barn även om den minskar.

  Vi Sverigedemokrater tror inte att Åstorpsborna vill vara med om att sanktionera en politik som med största sannolikhet innebär minskade resurser till barnomsorgen, äldreomsorgen och skolan och samtidigt minskar tryggheten och ökar brottsligheten i kommunen. I syfte att utröna hur det ligger till med detta och ge kommuninvånarna en möjlighet säga sin mening i denna fråga föreslår vi därför:

  Att en kommunal folkomröstning skall genomföras i Åstorp angående huruvida kommunen skall fortsätta att ta emot flyktingar.

 • Ersätt oppositionsrådsposten

  Av Admin den 12 september, 2007
  0
  0

  Åstorp den 12 september 2007

  ERSÄTT OPPOSITIONSRÅDSPOSTEN MED FÖRSTÄRKT DEMOKRATI

  Denna motion skrivs utan partibeteckning då jag anser den vara en angelägenhet för alla demokratiska partier representerade i fullmäktige.

  Bakgrunden är att det är svårt att se någon mening för medborgarna i vår kommun med att skattebetala ett borgerligt oppositionsråd som endast företräder delar av oppositionen, och än mindre av borgerligheten. Det förhållandet grundar också den kritik som anser befattningen endast utgöra ett stöd för ett av partierna i kommunfullmäktige.

  Utan varje kritik emot den befattningshavare som nu lämnar posten vill jag därför föreslå att kommunfullmäktige beslutar antaga följande förslag:

  Att.: befattningen som oppositionsråd avskaffas

  Att.: arvodet 15,0 tkr/månad bibehålles i budget

  Att: medlen fördelas proportionellt mellan partierna i syfte att förbättra utbildning och kontorsstöd.

  Att.: i system för utbildningskostnader och kontorsstöd föreslås tillämpning av region Skånes reglemente i vilket kostnader erhålles efter redovisning.

  Tony Wiklander

  Fullmäktigeledamot

 • Genmäle till Mats

  Av Admin den 5 april, 2007
  0
  0

  Genmäle till Mats Kroon ¾-07 i HD

  DEN SOM LJUGER BÖR HA GOTT MINNE…..

  När Mats Kroon vill slingra sig ur sin del av ansvaret för den uppkomna miljöskandalen med bullervallarna i Åstorp väljer han att angripa mig och SD.

  I Helsingborgs Dagblad.

  När frågan om det direkt lögnaktiga beteendet ifrån kommunledningen av mig tagits upp i kommunstyrelsen, vid visionsdagar och i fullmäktige har Mats och övriga moderater varit helt tysta. Varför ?

  Jo, så här ligger det till med denna snaskiga historia: I höstas begärde jag, under kommunstyrelsens sammanträde, svar av vår närvarande tekniske chef ”huruvida han hade konsulterat någon politiker vid detta bord före undertecknande av avtal med Jordförbättringar AB”. Hans svar blev entydigt nej. För att vara helt säker omformulerade jag frågan något men med samma syfte. Fortfarande nekande svar.

  I det ögonblicket hade Du Mats den första möjligheten att direkt ingripa och avslöja sanningen. D v s att ni, i ”kollektivet”/arbetsutskottet, hade beslutat godkänna avtalet den 24 maj 2006.

  Tjänstemannen ljög således på Era vägnar ! Allt medan Ni fem sitter i samma rum helt tysta…..

  Denna fars fullföljs sedan i fullmäktige där Jan Nilsson direkt förnekar varje inblandning av arbetsutskottet i ”denna myndighetsutövning”.

  Därefter har Du, och dina au-kollegor, haft ett halvt år på sig att visa lite karlatag och tillstå bluffen.

  När tekniske chefen till slut tog bladet från munnen den 2 februari inför 65 vittnen på Visionsdagarna sprack hela bubblan. Han säger nämnligen ordagrant: ” Den 24 maj gick jag till kommunstyrelsens arbetsutskott där dom beslutade att godkänna avtalet. Ett sådant beslut skulle jag aldrig tagit ensam”

  Själv blev jag rasande ställd inför vetskapen att hela politiska ledningen ljugit mig, och alla andra ovetande, rakt upp i ansiktet.

  Jan Nilsson´s omedelbara reaktion den dagen var att” ja, visst tog vi beslut, men det protokollfördes inte.”

  Allt fler frågar sig sedan dess varför ett beslut om miljoner inte ens anses värt att delge kommunstyrelsen, eller ens protokollföras.

  Mats Kroon, när Du nu vill lägga dimridåer över Din egen roll i detta och återgå i någon sorts oppositionsroll och t o m vill samla partierna till överläggningar så är det faktiskt en väsentlig sak som fattas. Det heter trovärdighet. Och trettio år som fritidspolitiker har lärt mig att om man mister denna fundamentala

  grund för sitt uppdrag så är man förbrukad.

  Du anklagar mig/SD för att vilja ”komma åt oss förtroendevalda i KS au”.

  Jag tillstår gärna att det är sant att vi vill komma åt alla politiker som gömmer sig bakom lögner för att skydda sig själv och likasinnade. Och därmed även Dig och Dina au- kollegor. Vi vill helt enkelt att dom avgår. Oavsett vilka titlar dom undertecknar sina insändare med.

  Med vänlig hälsning

  Åstorp den 4 april 2007

  Tony Wiklander

  Fritidspolitiker

  Sverigedemokraterna

 • Skattesmäll i Åstorp?

  Av Admin den 31 januari, 2007
  1
  0

  I november 2006 ställde vi några frågor i en insändare i HD med anledning av kommunalrådet Jan Nilssons svar på en enkel fråga, som ställts i fullmäktige, om de stinkande bullervallarna i Hyllinge. är för simpel för kommunal¬rådet att bevärdiga sig med.
  Den senaste turen om Svensk Jordförbättring är, att tippen inne i Åstorp har sålts och därmed anser sig Svensk Jordförbättring inte längre ha med dennadeponeringsplats att göra.
  Har kommunen begärt skingringsförbud för Svensk Jordförbättrings och dess ägares tillgångar?

  En överslagsberäkning, gjord av två oberoende personer, pekar på en kostnad för borttransport och destruktion av massorna på cirka 20 – 25 miljoner kronor. Denna beräkning förutsätter dock, att NSR kan ta emot de förgiftade massorna vilket inte är helt säkert, eftersom provtagning visar ett pH värde upp till 13.
  Detta höga värde kan troligen inte ha åstadkommits enbart av natriumsulfaten, vars pH värde torde ligga runt 7 – 8. Alltså kan det finnas främmande ämnen i massorna.
  Så tillkommer saneringskostnader för de förgiftade markområdena i Hyllinge och Åstorp så att barn, vuxna och hundar utan att bli sjuka kan använda marken som det är tänkt. Hur många miljoner?
  Givetvis anser vi, att de privatpersoner, som började köpa hem material från Svensk Jordförbättring själva skall stå för borttransport, deponering och sanering av sina områden.
  Vi återkommer till kärnfrågan: vem skall betala kalaset? Svaret på frågan
  hänger samman med om det är fråga om grova tjänstefel av kommunens
  tjänstemän? Då bör ansvar utkrävas.
  Är det politikerna, i första hand kommunstyrelsens arbetsutskott, som bär ansvaret?
  Då anser vi, att det inte räcker med att ta ett politiskt ansvar utan här skall även ett ekonomiskt ansvar utkrävas.
  Om kommunen skall betala vad tjänstemän och politiker ställt till med kommer det inte att räcka med en skatthöjning på 1 krona, vilken ger 19 miljoner.
  En skrämmande framtid för Åstorps skattebetalare.

  Åstorp den 31 januari 2007