Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 125

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

Anton Holmberg

Gruppledare i SD Åstorp

anton.holmberg@sd.se

 

 

 

 

 

 

 

Maria Gottschalk

Kommunstyrelsen (SD) i Åstorp

maria.gottschalk@sd.se

 • INTERPELLATION

  Av Admin den 20 oktober, 2009
  0
  0

  Till Kommunstyrelsens

  Ordförande i Åstorp

  ANSVARSFRÅGAN FÖR BULLERVALLARNA ? 

  Under senare tid har eländet omkring de s k vallarna alltmer blivit en fråga för insändarsidorna. Ett förhållande som gäller de partier som får sina insändare publicerade i lokalpressen. Då vi inte tillhör dessa får vi istället söka dialog med våra övriga förtroendevalda genom kommunfullmäktige.

  Särskilt finner vi det intressant att ett av de partier som, på ett diffust sätt, var med och beslutade om vallarnas tillkomst nu i bittra, för att inte säga besserwisserton, i insändare mästrar andra partier för passivitet samt för att vara lättlurade.

  Som bilaga till min interpellation bifogar jag mitt eget försök att besvara en sådan insändare. Att den inte infördes i HD behöver inte vi förklara vidare.

  I syfte att försöka reda ut ansvarsfrågan i rubricerade ärende anhå¨ller jag därför om fullmäktiges tillstånd att till KS –ordföranden få ställa följande frågor.

  1. Vilka partier deltog i ,det ej protokollförda, beslut som togs av dåvarande KS arbetsutskott den 24 maj 2006 ?

  2. Sedan en tid tillbaka avvaktar Tingsrätten ett svar från Åstorps kommun angående bl a ansvarfrågan rörande vallarna. Har något sådant svar avgivits ?

  3. Finns någon totalkostnad över de kommunala åtgärderna med vallarna hittills ?

  Åstorp den 21 oktober 2009

  För Sverigedemokraterna

  Tony Wiklander

 • NEJ TACK TILL UTVISNINGSANSTALT I ÅSTORP

  Av Admin den 1 oktober, 2009
  0
  0

  Reservation
  Ärende nr 10 KS 20090902
  Detaljplan för Bulten 2

  Sverigedemokraterna reserverar sig emot antagande av rubricerade detaljplan.

  ”Allmänheten bryr sig inte”:

  Under en längre tid har vi bett att få en klar lagtolkning av vad som avses med
  enkel planförfarande. I synnerhet som kommunledningen vill delegera så att
  kommunfullmäktiges roll och insyn minskar.
  Man kan inte utesluta misstankan att det var just detta ärende som låg till
  grunden för dessa tankar.B la grundar vi den uppfattningen på ärendehandlingen
  som framgår ”Detaljplanen hanteras med enkel planförförförande, då planen
  har begränsat allmänt intresse och är förenlig med kommunens översiktsplan”

  Allmänheten torde knappast blivigt tillfrågad om sitt intresse.

  Fångvår ”light”:
  Asylmissbruket och den illegala invandringen har lett till att myndigheterna tappat all kontrollöver immigrationsutvecklingen. Våra närmast och obefintliga gränskontroller medför att man famlar i luften vid varje försök att beskriva hur många som vistas i landet utan legitmitet och, i många fall, med falska identiteter. Ibland lyckas man gripa några få i dessa ökande skaror.
  För att åtminstone visa sig ha någon kontroll behöver man, till stora kostnade, skapa anstalter som skall garantera att en utvisning kan realiseras.
  Dessa ansalter, vilka går under benämningen ”förvarsanläggningar” är en sorts
  fängelse ”light”. Betoningenligger inte på säkerhet utan på t ex ” att de förvarsantagna inte utsätts för risker som kan påverka hälsa och säkerhet”samt” utemiljön skall ha en tilltalande utformning med grönska och utrymme för både aktivitet och vila”

  Följder vi hoppas slippa se:
  Ett antal exempel från örkelljunga visar att aktiviteten inte saknas då i form av
  rymningar från ”förvaret” oftast med våldsamheter med i bilden.Någon omsorg om
  Åstorpsborna inför de risker som är påtagliga inför anstaltens etablering har vi
  inte kunnat förmärka.
  Med internationell förebild har den råa kriminalitet som numera gäller även i vårt
  land medfört att vi inte kan utesluta vare sig våldsamma fritagningsförsök
  eller gisslandrama.

 • PROJEKT ”INTEGRATION GENOM ARBETE” INGET FÖR FULLMÄKTIGE ?

  Av Admin den 25 januari, 2009
  0
  0

  Till

  Kommunstyrelsens

  Ordförande

  Vid kommunstyrelsen sammanträde 7 januari 2009 kommer ett ärende upp

  vilket, i samma forum, behandlats senast 5 september 2007. Det handlar om hur socialbidragstagande invandrare skall ”kompetensutvecklas under den tid som är disponibel efter den dagliga SFI-utbildningen”. I det syftet skall man (2007)ansöka om EU-pengar. Fullmäktige tillfrågas inte.

  50 asylinvandrade från fyra kommuner skall deltaga. Av dessa skall 10 vara Åstorps andel.

  Finansieringen utgörs nu(2009) av beviljade EU-medel. Totalt skall projektet kosta 12-13 miljoner kronor under tre år. Något oklart anges kommunens andel av kostnaderna till 65%, men denna andel anges, lika oklart, närmast som ett nollsummespel.

  När jag under ärendets gång får klart för mig att man inte heller nu avser att tänker ta ärendet till kommunfullmäktige lägger jag ett yrkande att så skall ske. Detta möter ett kraftigt motstånd från en dominant ledamot i KS och avslås sedan.

  Med anledning därav samt vår generella inställning att ärenden av vikt och betydelse för Åstorps kommuninvånare skall behandlas av vårt högsta beslutande organ anhåller jag därför om fullmäktiges tillstånd att till KS ordförande få ställa följande frågor:

  Vad blir Åstorps kommuns kostnader, i pengar eller i tjänster, för ovan nämnda projekt ?
  Det talas i handlingarna om ett avtalsförslag mellan kommunen och Ulf Pethö Consulting. Här föreligger sannolikt konsultkostnader. För vad och hur mycket?
  Av deltagarna förväntas 90% efter projektet försörja sig själva (med brasklappen ”eller genomföra vidare studier”) Hur realistisk anser ordföranden en sådan bedömning vara ? (frågan ställs mot bakgrund av alla aktuella varsel och nedskärningar)
  Som orsak att inte ta upp ärendet i fullmäktige angav en ledamot ”att det brukar vi inte göra med sådana ärenden”. Anser ordföranden att detta är en bra och vägledande princip?

  För Sverigedemokraterna

  Tony Wiklander

 • VI BEHÖVER EN BÄTTRE ORGANISATION

  Av Admin den 11 januari, 2009
  0
  0

  Till kommunfullmäktige

  I Åstorp

  Men önskvärd tydlighet framgår efterhand bristerna i nuvarande organisation. Det mest slående är effekterna av Medborgarnämnden och Vård o Omsorgsnämnden. Vår tro är att ingen utvärdering i världen kan bortförklara de brister som fanns inbyggda från början. Vad som behövs nu är åtgärder inte fler EU – projekt och årslånga dyra utredningar.

  I korthet bygger nuvarande organisation på att en instans (Medb.n) beslutar en åtgärd, t ex en vårdplacering, ärendet går därmed till nästa instans (VoO) för åtgärd och – finansiering.

  Är det någon som vidare undrar över de stora underskotten i VoO-nämnden?

  Vi är inte främmande för att förändringsbehovet diskuteras, internt, i de andra partierna. Det bör utvecklas till en allmänpolitisk debatt om åtgärdsbehoven. Därmed har man också i stort klarat av den utvärdering det talats mycket om.

  SD vill därför konkret och klart föreslå fullmäktige att besluta följande

  Att.: Avveckla Medborgarnämnden och Vård o Omsorgsnämnden

  Att.: I dess ställe införa en nämnd, vilket vi i brist på bättre, här kallar Socialnämnden. Denna nämnd övertar samtliga funktioner från de båda avvecklade nämnderna.

  Samt att.: För den besparing som förhoppningsvis görs inrätta en Kultur –Fritidsnämnd.

  Åstorp den 11 januari 2009

  Tony Wiklander / Peter Lindberg / Monika Freij

 • Sverigedemokraterna inbjuder S till debatt

  Av Admin den 21 augusti, 2008
  0
  0

  Till Socialdemokraterna i Åstorp

  Inbjudan till debatt om svensk invandringspolitik

  Vi undertecknade har under senare tid noterat Socialdemokraternas vilja att ta debatten med oss rörande den kontroversiella frågan om svensk invandringspolitik.
  Debatten kommer således att omfatta såväl kommunens som riksdagspolitiken.
  Därför föreslår vi följande ordning:

  1. Tidpunkt någon gång under hösten (oktober-november)
  2. Partierna utser vardera två debattörer
  3. Moderator/debattledare utses gemensamt
  4. Partierna delar kostnader för lokalhyra etc

  Utan att vidare detaljera inbjudan enligt ovan avvaktar vi därför Ert svar vilket
  vi vore tacksamma att få senast 15 juni 2008.

  Åstorp den 16 maj 2008
  För sverigedemokraterna i Åstorp

  Med vänliga hälsning

  Tony Wiklander
  Monika freij
  Peter Lindberg

  Svaret från Socialdemokraterna blev så här

  Åstorp 080617

  Till
  Sverigedemokraterna i Åstorp

  Vi tackar för inbjudan till debatt om svenska invandringspolitik och som ni mycket riktigt påpekar så är det en rikspolitisk fråga.
  Vi anser inte att vi har möjlighet att på ett riktigt sätt debattera rikspolitiska frågor. Det är ju också ett faktum att det på senare tid förekommit en hel del debatter med Jimmie Åkesson er partiledare.
  Invandringspolitikens inverkan på det kommunala planet har vi många möjligheter att diskutera i kommunfullmäktige.
  Så vi vill på det sätt vänligen avböja er invit till debatt i denna fråga.

  Med vänlig hälsning

  Reino Persson
  Åstorps Arbetarekommun