Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 108

Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Torparedagarna

  Av Admin den 26 juni, 2008
  0
  0

  Helgen den 28-29/6 kommer vi från SD-Åstorp att finnas på torparedagarna mellan 10-18.
  Är du sugen på att föra en dialog med din lokala politiker eller helt enkelt bara köpa en lott.
  Där du kan vinna fina priser.

  Välkommen!

 • I måndags hade vi kommunf

  Av Admin den 31 maj, 2008
  0
  0

  I måndags hade vi kommunfullmäktige möte där två av våra motioner skulle upp på behandling.Den första motionen var angående kommunal folkomröstning om flyktingmottagande.Där vi även hade inbjudit åstorps invånare genom en insändare i lokaltidningen.

 • Till Medborgarnämndens ordförande

  Av Admin den 11 november, 2007
  0
  0

  Åstorp den 7 november 2007

  MISSBRUK AV HEMLIGSTÄMPELN

  Efter senaste sammanträdet i Medborgarnämnden har det kommit till vår kännedom att två skrivelser, undertecknade Jan Nilsson och Gunilla Karlsson, under en tid varit hemligstämplade.

  Skrivelserna är ställda till generaldirektören för Migrationsverket samt till ministrarna för Socialdepartementet och Integrations- och jämställdhets-departementet.

  Att jag nu bifogar båda handlingarna beror på att våra representanter/ledamöter i Medborgarnämnden ställde befogade frågor vilka ifrågasatte sekretessbeslutet rörande nämnda handlingar. Dessa frågor ledde till att hemligstämpeln omgående upphävdes!

  Jag anhåller därför om fullmäktiges tillstånd att till Medborgarnämndens ordförande få ställa följande frågor:

  1) Vad föranledde sekretessbeslutet rörande nämnda handlingar ?

  ( med hänvisning till lagtext)

  2) Vad föranledde upphävandet av sekretessbeslutet vid nämndens sammanträde?

  3) Hur mycket har till Åstorps kommun av Migrationsverket utbetalats för de fyra asylsökande barnens omhändertagande ?

  4) Hur mycket har inte utbetalats i samma ärende ?

  5) Den 29 oktober antog en majoritet i KF ett avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 120 asylsökande. Är det Migrationsverk vars ”förfarande upprör ledningen i Åstorps kommun” ej inblandat/berört av denna kommande verksamhet?

  6) Borde inte dessa, då hemligstämplade, handlingar ang den ekonomiska konflikten mellan parterna ha delgivits KF s ledamöter före beslut om nytt avtal ?

  7) Eller var det rent ut sagt så att det var just den informationen som den ”upprörda kommunledningen” inte ville att ledamöter, media och allmänhet skulle ha ?

  Tony Wiklander

  Sverigedemokraterna

  Läs även HDs artikel efter SD avslöjande.

  http://hd.se/astorp/2007/11/09/kommunen-riskerar/

 • kommunal folkomröstning om flyktingmottagande

  Av Admin den 8 november, 2007
  0
  0

  Åstorp 25 oktober 2007

  Motion angående kommunal folkomröstning om flyktingmottagande

  Trots att en majoritet av den svenska befolkningen hela tiden varit emot det, så har den svenska regeringen, sedan år 1980, delat ut permanenta uppehållstillstånd till nästan 1 miljon utlänningar. Färre än 10% av dessa har varit flyktingar enligt Genevékonventionen. Denna massinvandring har orsakat enorma kostnader för det svenska samhället, pengar som istället hade kunnat användas till förbättra den svenska välfärden och till att hjälpa verkligt nödställda flyktingar i deras närområden. Den har också gett upphov till stora gruppmotsättningar och en eskalerande brottslighet, med en kraftigt minskad trygghetskänsla bland medborgarna som följd.

  En rad undersökningar, från bland annat integrationsverket och Svenska kommunförbundet, visar att det statliga stödet som syftar till att kompensera kommunerna för de merkostnader som ”flykting”mottagandet åsamkar dem under de 3,5 första åren, är för lågt. ”Flykting”mottagandet är alltså redan från början en förlustaffär, men de stora kostnaderna uppstår när det statliga stödet upphör. Även efter 10-20 års vistelse i Sverige är invandrarnas sysselsättningsgrad i genomsnitt 15-20% lägre än svenskarnas och andelen invandrare som är beroende av socialbidrag är fyra gånger högre än bland den infödda befolkningen. Dessa faktorer tillsammans med alla andra kostnader som kulturkrockar och integrationsproblem för med sig gör att kommunens kostnader för ”flykting”mottagandet på längre sikt riskerar att bli helt förödande. ”Flykting”mottagandet medför troligtvis också en sekundärinvandring till kommunen av ”flyktingarnas” släktingar och landsmän, vilket riskerar att ytterligare förstärka problemen.

  I brottsförebyggande rådets senaste undersökning kring invandrares brottslighet, Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet, Rapport 2005:17, kan man läsa att hela 12% av den första generationens invandrare är brottslingar. Överrepresentationen blir dessutom större ju grövre brott det handlar om. Enligt rapporten är det t ex 5 gånger vanligare att utlandsfödda personer gör sig skyldiga till våldtäkt jämfört med personer med svenska föräldrar och 4,2 gånger vanligare att utlandsfödda personer gör sig skyldiga till mord eller dråp. Överrepresentationen lever dessutom kvar bland invandrarnas barn även om den minskar.

  Vi Sverigedemokrater tror inte att Åstorpsborna vill vara med om att sanktionera en politik som med största sannolikhet innebär minskade resurser till barnomsorgen, äldreomsorgen och skolan och samtidigt minskar tryggheten och ökar brottsligheten i kommunen. I syfte att utröna hur det ligger till med detta och ge kommuninvånarna en möjlighet säga sin mening i denna fråga föreslår vi därför:

  Att en kommunal folkomröstning skall genomföras i Åstorp angående huruvida kommunen skall fortsätta att ta emot flyktingar.

 • Ersätt oppositionsrådsposten

  Av Admin den 12 september, 2007
  0
  0

  Åstorp den 12 september 2007

  ERSÄTT OPPOSITIONSRÅDSPOSTEN MED FÖRSTÄRKT DEMOKRATI

  Denna motion skrivs utan partibeteckning då jag anser den vara en angelägenhet för alla demokratiska partier representerade i fullmäktige.

  Bakgrunden är att det är svårt att se någon mening för medborgarna i vår kommun med att skattebetala ett borgerligt oppositionsråd som endast företräder delar av oppositionen, och än mindre av borgerligheten. Det förhållandet grundar också den kritik som anser befattningen endast utgöra ett stöd för ett av partierna i kommunfullmäktige.

  Utan varje kritik emot den befattningshavare som nu lämnar posten vill jag därför föreslå att kommunfullmäktige beslutar antaga följande förslag:

  Att.: befattningen som oppositionsråd avskaffas

  Att.: arvodet 15,0 tkr/månad bibehålles i budget

  Att: medlen fördelas proportionellt mellan partierna i syfte att förbättra utbildning och kontorsstöd.

  Att.: i system för utbildningskostnader och kontorsstöd föreslås tillämpning av region Skånes reglemente i vilket kostnader erhålles efter redovisning.

  Tony Wiklander

  Fullmäktigeledamot