Ksau 2018-11-07 i korthet: | Sverigedemokraterna i Åstorp

Ksau 2018-11-07 i korthet:

SD´s motion ”avskaffa avgiften för trygghetslarm” bifölls inte av S och C. Jag borde begärt votering, men detta självklara föll bort med den kassa förklaring att vi aldrig tidigare voterat i au, vilket inte är en godtagbar ursäkt, men tar det på mig. Vet därav inte hur M ställer sig i frågan vidare i KF.
Eget bifall till motionen, samt reserverat oss!

Motion ifrån Eddie Ek: Dags att säkerställa nykterhet och körkortsbehörighet i trafiken” hos våra anställda.
SD yrkade på återremiss av anledning att Fredrik Angeldorff svar på motionen var väldigt intetsägande och egentligen bara konstaterade att vi inte utför det motionen efterfrågade.
Körkort kommer vi dock aldrig att kunna kontrollera, men införskaffan av alkolås osv är på gång, och även om vi har fått denna information i annat ärende, förtäljdes det inte av Fredriks svar i detta egna ärende.
Vårt återremissyrkande bifölls!

Medborgarförslag om kommunala minireningsverk slutade dock med en votering där S och C biföll tjänsteskrivelse, yttrande samt svarsbrev på detta. M yrkade på avslag, SD x 2 avstod i beslutet för att återkomma med ställningstagande i Kommunstyrelsen.
Som notering i ärendet, idag finns i området ca 100 befintliga fastigheter, och finns i plan ytterligare 39.
Troligtvis kommer NSVA att bjudas in att hålla information, och förhoppningsvis även representant ifrån ”motsatt” sida.

Begäran om plantillstånd över makadamområdet plockades ur dagens föredragningslista, så protokollfördes inte. Dock efterfrågade jag, vilket jag uppfattades gick bra in, ett vidareomfattat informationstillfälle riktat så väl åt politiker, men även inbjudan till våra invånare för medborgardialog, och detta i ett så tidigt stadie som möjligt, för att få med alla i så stor utsträckning som möjligt redan från början.
Många har väntat på att arbete ska komma igång här, och många kommer att ha frågor och säkerligen bra synpunkter och förslag att komma med.

Gratis kollektivtrafik 75+
S och C kunde inte ställa sig bakom detta under rådande ekonomisk situation i kommunen. Vi i SD yrkade bifall till gratis kollektivtrafik inom kommunen för 75+, vilket innebär en kostnad på ca 800.000/år.
Jag framförde stor tyngd i synpunkter ang att vi som kommun borde kunna påverka Skånetrafiken för subventionerade resor får våra äldre även utanför kommunen, vilket inte finns idag.
Efter votering avgjorde ordförande att inte bifalla gratis resor, mot två bifallsröster från SD samt avstående från M.

Mindre mark kommer att säljas, till nyetablerat företag, belägen på södra industriområdet. Lite frågor runt detta företag, Åstorps Bilskrot AB, hur det egentligen kommer att utvecklas med just denna verksamhet i detta område. Eniga för försäljning.
Jag ställde även en fråga ang ”att inom två år måste fastigheten bebyggas”, vilket står med vid varje försäljning, men just vad som egentligen räknas som bebyggelse?? Inget svar just idag, men en fråga för framtiden…då ju faktiskt även en liten bod är bebyggelse.

Närvarande: Ronny (S), Lars-Erik (C), Maria (SD), Janne (SD), Roger (M), Lena Mårtensson, Susanne Cardell och Anders Aronsson

Maria Gottschalk (SD)