Interpellationer till KF och reservationer från senaste KS. | Sverigedemokraterna i Åstorp

Interpellationer till KF och reservationer från senaste KS.

ROLF OTTOSSON

 

Åstorp24 april 2014                                                                        RO/14083

 

Till kommunfullmäktigesammanträdet den 28 april har jag skickat in två interpellationer. Dessutom har jag fem skriftliga reservationer.

 

 

 

Den första interpellationen är nästan en kopia av ”Vild kalabalik…” men med följande frågor tillagda:

 

1 Vad var syftet med denna information där Pontus Pålsson inte skulle få närvara? Det var ju honom saken gällde.

 

2 Vad var skälet till att ärendet togs upp just nu?

 

3 Om avsikten var, att personalchefens föreslagna åtgärder skulle godkännas, varför togs då dessa upp i ett informationsärende?

 

4 På vilka grunder beslöt kommunalrådet beordra en ordi­narie kommun­sty­relseledamot att på grund av jäv lämna kommunstyrelsesammanträ­det när informa­tion om en konsultutredning skulle föredras?

 

5 Varför hänvisade inte kommunalrådet Ronny Sandberg till de lagrum han stödde sitt krav på?

 

6 Att högre tjänstemän och konsulter stannade kvar hos majoriteten och diskuterade jävsproblemet, skall detta tolkas så att dessa två kategorier tillhör konstellationen (s+c)?

 

Åstorp den 21 april 2014-04-21

Rolf Ottosson                              Gunilla Schmidt

Tjg. ersättare                                Ord. ledamot

 

 

 

 

 

Den andra interpellationen gällde kostnader för ett etiskt styrdokument.

 

Interpellation

ställd till kommunalrådet Ronny Sandberg

på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2014

 

gällande kostnader för konsulten Axel Danielsson från 2006 t.o.m. innevarande år.

Konsulten Axel Danielsson har under ovan angivna tidsperiod haft en ställning, som kan uppfattas som ett monopol. Mot denna bakgrund vill vi veta följande.

 

1 De kontrakt som finns mellan Åstorps kommun och konsulten Danielsson

 

2 Totala kostnader för den angivna tidsperioden

 

3 En förteckning över de föreläsningar och områden han har verkat på

 

4 Skillnader i pris mellan besök i Åstorp och telefonkonsultationer

 

Åstorp den 21 april 2014

Rolf Ottosson                                                                Gunilla Schmidt

Tjg. ersättare                                                                 Ord. ledamot

 

 

 

Dessutom har jag reserverat mig på följande punkter:

 

Reservation

mot kommunstyrelsens beslut i § 51Preliminära budgetramar för budget 2015

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att fastställa preliminära ramar för 2015 av nedanstående skäl.

 

  1. Innan de preliminära ramarna bestäms skall givetvis en genomgång ske av vilka behov som finns, i första hand vad lagen kräver. Därefter vad som kan anses nödvändig för kommuninnevånarnas bästa; detta gäller framförallt skola, vård och omsorg.
  2. Den administrativa apparaten skall dimensioneras efter dessa behov, vilket innebär att genomlysa organisationen och att genomföra de förändringar, som är nödvändiga.
  3. Onödiga kostnader såsom utlandsresor för politiker och högre tjänstemän, onödiga interkommunala samarbetsformer, tillsättandet av befattningar som inte är direkt nödvändiga m.m. skall givetvis exklu­deras.
  4. Att år efter år öka kostnader, som inte kommer kommuninnevånarna till godo, är oacceptabelt.

 

Åstorp den 15 april 2014

För Sverigedemokraterna

Rolf Ottosson

Tjänstgörande  ersättare  i  ks

 

 

Reservation

mot kommunstyrelsens beslut i § 56 om ändring av Ägardirektiv för Björnekulla Fastighetsbolag och dess dotterbolag

 

Sverigedemokraterna anser, att ändringen kan undergräva bolagets soliditet. Därför skall värdeöverföringen vara i relation till bolagets resultat och soliditetsmål.

 

Åstorp den 15 april 2014

För Sverigedemokraterna

Rolf Ottosson

 

 

Reservation

mot kommunstyrelsens beslut i § 54Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att godkänna förslaget utan att kommunledningen kan garantera att rubricerat dokument och de cirka 130 (etthundratrettio) övriga styrdokument, reglementen o.likn. inte strider mot eller på annat sätt påverkar de övriga 130 föreskrifterna.

 

Åstorp den 15 april 2014

För Sverigedemokraterna

Rolf Ottosson

 

 

 

Reservation

mot kommunstyrelsens beslut § 57 Förslag till IT-säkerhetplan i syfte…

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot den antagna säkerhetsplanen därför, att hanteringen av den beryktade PICCO-anläggningen inte finns med och detta är oacceptabelt.

 

Åstorp den 15 april 2014

För Sverigedemokraterna

Rolf Ottosson

 

 

 

Reservation

mot kommunstyrelsens beslut § 59 att avslå Motion – Upphandlingsstrategi

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå motionen Upphandlingsstrategi. Punkt nr 1, t.ex. i motionen begär bara vad som är normalt inom de kommuner jag har varit i kontakt med för att inte tala om den privata sektorn. Tydligen har kommunledningen ingen aning om hur en normal inköpsbudget ställs samman och detta tycker jag är synnerligen allvarligt.

 

Åstorp den 15 april 2014

För Sverigedemokraterna

Rolf Ottosson